Eczacilar.net

Eczacılık Fakültesi Dersleri nelerdir?

Eczacılık Fakültesi Dersleri nelerdir?

Eczacılık Fakültelerinde alınan dersler nelerdir?

Bu derslerin içerikleri nelerdir? İşte konuyla ilgili haberimiz:

Eczacılık eğitimi, teorik dersler, uygulamalı laboratuvar çalışmaları ve staj ile bütünleştirilmiş olarak yapılan bir eğitimdir. Son yıl, öğrencinin seçtiği alandaki bilgisini arttırmak için alan dersleri, bitirme projesi ve staja ayrılmıştır.

 

1. Sınıf 1. Yarıyıl
 • Genel Kimya

Madde sistemleri ve temel birimler, Atom teorileri, Kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal kinetik,
Gazlar, Termokimya, Atomun elektronik yapısı, Periyotlar tablosu, Kimyasal bağlar, Sıvılar ve
katılar, Asit-baz teorileri, Redoks reaksiyonları, Çekirdek reaksiyonları, Temsilci elementler,
Geçiş elementleri

 • Fizik

Fizik ve Ölçme, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta Hareket, Hareket Kanunları, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Elektrik Alanlar, Elektrik potansiyeli, Sığa ve Dielektrikler, Akım ve Direnç, Doğru akım devreleri

 • Matematik

Sayı sistemleri,  Fonksiyonlar, .Limit, Süreklilik, Türev ve uygulamaları, İntegraller,  Diferansiyel denklemler,Matris ve determinant, Deney sonuçlarının grafik gösterilmesi, Çok değişkenli fonksiyonlarda limit, Süreklilik, Kısmi Türev ve Ekstremumlar, Çift katlı İntegraller

 • Tıbbi Biyoloji

Hücreyi inceleme yöntemleri, membran yapı ve fonksiyonları, hücre organelleri, hücrelerarası ilişkiler, transport, sinyal ileti mekanizmaları, hücre yaşlanması ve ölümü.

 • Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I
 • Güzel Sanatlar I
 • Türk Dili I
 • Yabancı Dil I

İleri İngilizce cümle kalıpları /karmaşık yapılar,  İngilizce metnin İngilizce olarak paraphrase etme çalışmaları, Temel Eczacılık terimleri

1. Sınıf 2. Yarıyıl
 • Analitik Kimya I

Kantitatif Kimyasal Analiz/Kantitatif Analizin Esasları, Analitik Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi ve Hatalar, Yöntem Validasyonu, Gravimetri, Çökeltiler ve özellikleri, Gravimetrik Miktar Tayinleri, Titrimetri ve Esasları, Asit-Baz Titrasyonları, Çöktürme Titrasyonları, Kompleksometrik Titrasyonlar, Redoks Titrasyonları, Elektrometri, Optik ve Spektroskopik Yöntemler, Ayırma Metotları, Termal Analiz Yöntemleri, Radyofarmasötiklerin Analizi

 • İnsan Anatomisi

İnsan Anatomisi / İnsan vücudunu oluşturan anatomik yapıların incelenmesi

 • Bioistatistik

Bilim ve bilimsel yöntemin temel ilkeler, Sağlık bilimleri alanında yapılan bilimsel araştırmaların planlanması, verilerin toplanması, özetlenmesi ve üzerinde taşıdıkları bilgilerin değerlendirilmesine ait temel bilgilerin değerlendirilmesi, bilimsel araştırmalarda doğru ve geçerli sonuçların elde edilmesi için Biyoistatistik ilke ve yöntemler

 • Eczacılık Terminolojisi

Eczacılık mesleğinde kullanılan terimler

 • Eczacılığa Giriş

Eczacılık mesleği ve eczacılık eğitimi hakkında genel bilgi

 • Bilim ve Uygarlık Tarihi

Dünya tarihinin büyük uygarlıklarından Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, Çin ve Hint’te bilimlerin doğuşu, gelişimi, içinde bulundukları toplum üzerindeki etkileri ve birbirleriyle etkileşimleri.

 • Ekonominin Temel İlkeleri

İktisat biliminin doğuşu, İktisadın temel kavramları, İktisadın temel konuları, Mal, Hizmet, Fayda, İktisadın temel sorunları

 • Güzel Konuşma ve Yazma Sanatı

Dilin tanımı, dilciler, dilbilimciler, dilbilgisi, dünyada dillerin sınıflandırılması, Türk dilinin diğer dillerle ilişkileri, Türklerin tarih boyu kullandıkları alfabeler, konuşma dili yazma dili, Türk dilinde bulunan sesler, sesbilgisi, şekilbilgisi, Türk diline yabancı dillerden gelen dil unsurları, dil zenginliği, edebiyat türleri, seçme edebiyat metinleri

 • Sağlık Sosyolojisi

Sosyolojinin kısa bir tanımı, ortaya çıkış koşullarının ve kapsamı ele alındıktan sonra sağlık sosyolojisinin temel kavramları tartışılmaktadır.

 • Psikoloji

Bu derste davranışın hem nöro-biyolojik hem de psiko-sosyal temelleri üzerinde durulacaktır.

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Güzel Sanatlar II
 • Türk Dili II
 • Yabancı Dil II
 • Şehir ve Kültür – İstanbul

İstanbul’un tarihin ilk çağlarından itibaren sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel gelişiminin ele alınacağı derste, bölgesel merkez olması, idari yapısı, kentsel dönüşüm politikaları ve diğer özellikleri itibariyle İstanbul şehri hakkında detaylı bilgi verilecektir.

2. Sınıf 1. Yarıyıl
 • Farmasötik Mikrobiyoloji

Farmasötik Mikrobiyoloji Dersi kapsamında çevremizde bulunan gerek saprofit gerekse patojen mikroorganizmalar hakkında bilgi verilerek bu mikroorganizmaların bireysel, toplumsal ve çevre sağlığı konusundaki önemleri; mikroorganizmalarla meydana gelen infeksiyonlar ve bunların tedavisinde kullanılan antibiyotikler; mikroorganizmaların ilaç endüstrisindeki etkileri ve ilaçların mikroorganizmalar yönünden hangi standartlarda üretilmesi gerektiği; zararlı mikroorganizmalardan korunmak amacıyla kullanılan yöntemler anlatılmaktadır.

 • Bitki Morfolojisi

Bitkisel hücre, biyolojik makromoleküller, nişastalar ve selüloz, hücre çeperi, plastidler, vakuol, kristaller, nükleus, kromozomlar, hücre bölünmesi, bitkisel dokular, bitki organlarının iç ve dış morfolojik özellikleri, bitkilerin isimlendirilmesi ve sınıflandırılması.

 • Organik Kimya

Organik bileşiklerin özellikleri, fonksiyonel grupların sınıflandırılmaları, isimlendirilmeleri, elde edilişleri, kimyasal reaksiyonları ve izomeri

 • Analitik Kimya II

Kantitatif Kimyasal Analiz/Kantitatif Analizin Esasları, Analitik Verilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi ve Hatalar, Yöntem Validasyonu, Gravimetri, Çökeltiler ve özellikleri, Gravimetrik Miktar Tayinleri, Titrimetri ve Esasları, Asit-Baz Titrasyonları, Çöktürme Titrasyonları, Kompleksometrik Titrasyonlar, Redoks Titrasyonları, Elektrometri, Optik ve Spektroskopik Yöntemler, Ayırma Metotları, Termal Analiz Yöntemleri, Radyofarmasötiklerin Analizi

 • Fizyoloji

Fizyoloji yaşam bilimi anlamına gelir.İnsan vücudunda meydana gelen tüm yaşamsal işlevleri inceler.

 • Patoloji

Genel insan patolojisi

 • Mesleki İngilizce I

İleri İngilizce gramer yapısını ve cümle kalıpları ile karmaşık yapıları, İngilizce metnin İngilizce olarak paraphrase etme çalışmaları, Temel Eczacılık terimleri

 

2. Sınıf 2. Yarıyıl

 • Biokimya

Genel biokimya ile ilgili temel bilgiler: biokimyanın konusu, eczacılık mesleği bakımından önemi, biokimyasal olaylarla ilgili bazı fizikokimyasal prensipler, organizmanın asid-baz dengesi, inorganik maddeler ve metabolizmaları, enzimler, genel metabolizma reaksiyonları, karbohidratlar, lipidler, amino asidler, proteinler, porfirinler, nukleoproteinler ve nukleik asidlerin yapıları ve metabolizmaları, vitaminler ve hormonlar.

 • Farmasötik Teknolojiye Giriş

Farmasötik Teknolojiye Giriş Dersi Eczacılık eğitiminde önemli bir yere sahip olan Farmasötik Teknoloji dersinin temel bilgilerini içermektedir.

 • Halk Sağlığı

Halk sağlığı dersi kapsamında sağlığın tanımı ve bozulmasını etkileyen faktörler, ulusal ve uluslar arası sağlık örgütleri, halk sağlığı çalışmaları, epidemiyoloji, çevre sağlığı, kişisel hijyen, beslenme ve hastalıklardan korunma konularında bilgiler verilmektedir.

 • Farmasötik Botanik

Tıbbi bitkilerin sınıflandırılması, adlandırılması ve teşhisi; Çiçekli bitkiler ve eğreltiler başta olmak üzere çeşitli guruplardaki tıbbi bitkilerin evrimsel sıralama ile tanıtılması; Zehirli ve ekonomik bitkilerin tanıtılması; Türkiye florası ve bioçeşitliliği; Türkiye’nin doğal ve tıbbi bitkilerinin tanıtılması ve tıbbi bitkiler ile ilgili yenilikler.

 • Etnobotanik

Kısaca geçmişten günümüze bitki-insan ilişkisi, tarihi, Türkiyede etnobotanik çalışmalar, Etnobotaniğin yeni ilaçların keşfindeki rolü, ıslah edilmiş bitkiler, gıda, baharat, ilaç,boya, ekonomik ve zehirli bitkiler.

 • Farmakoloji I

Farmakolojik deney teknikleri ve yeni ilaç geliştirme basamakları, temel farmakokinetik prensipleri, ilaçların farmakokinetik özellikleri (ilaçların absorbsiyonu, dağılımı, biyotransformasyonu ve atılımı), ilaçların veriliş yolları, farmakolojide reseptör kavramı ve reseptör sonrası hücresel olaylar, ilaçların etki mekanizmaları, ilacın dozu ile etkileri arasındaki ilişkiler, ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçların istenmeyen etkileri/toksik etkileri, reçete bölümleri ve değerlendirme kuralları

 • Besin Analizi

Besinlerin yapısı ve analizi

 • Kromatografik Analizler

Kromatografik Analiz Yöntemleri ve Eczacılıktaki Uygulamaları/ Ayırmanın önemi, Kromatografinin tanımı ve tarihçesi, Kromatografik ayırma çeşitleri, Düzlemsel Kromatografi, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi, Gaz Kromatografisi

 • Heterosiklik Bileşiklere Giriş

Seçilen bazı heterosikliklerin  yapıları,  isimlendirme kuralları, elde edilişleri ve reaksiyonları

 • Moleküler Biyoloji

Moleküler biyolojiye Giriş, Ökaryotik Genom Organizasyonu, İnsan Genom Yapısı, DNA Replikasyonu, Gen Yapısı ve Transkripsiyon, Genetik Şifre ve Translasyon, Mutasyonlar ve DNA Tamiri, Kanser Genetiği, Rekombinant DNA Teknolojisinde kullanılan Yöntemler–I, Rekombinant DNA Teknolojisinde kullanılan Yöntemler–II, Tıbbi Biyoteknoloji-I, Tıbbi Biyoteknoloji-II, Apoptoz ve Yaşlanma

 • Mesleki İngilizce II

Eczacılık eğitiminde yer alan bazı derslerin temel kavram ve konuları İngilizce olarak öğretilmektedir. Bu konulara ait İngilizce ve Türkçe metinler çevrilmekte. Akademik bir metin yazmanın başlangıcı yapılmaktadır.

3. Sınıf 1. Yarıyıl
 • Farmakognozi I

Farmakognozi, doğal kaynaklı ilaç hammaddeleri tanıtır. Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, toplanması, kurutulması, stabilizasyonu, drogların kimyasal yapısı, anorganik maddeler, organik asitler, bitkisel enzimler, lipitler, karbohidratlar, monosakkarit türevleri, bitkisel materyalden şekerlerin elde edilişi, teşhisi, miktar tayini, homojen polisikkaritler, heterojen polisakkaritler, tanenler, glikozitler, glikozilerin sınıflandırılması, teşhisi, elde edilme yöntemleri. Bu etken madde gruplarını taşıyan doğal kaynaklar ve bunların etki ve kullanılışları.

 • Farmasötik Teknoloji I

Farmasötik Teknoloji I dersinin içeriğinde farmasötik su, çözeltiler ve çözünürlük kavramı, reoloji ve kolloidler, süspansiyonlar ve emülsiyonlar, aerosoller, ve yarı katı ilaç şekillerinin tanımı, formülasyonu, kontrolleri yer almaktadır.

 • İmmünoloji

İmmünolojiye giriş, doğal (nonspesifik) ve edinsel (spesifik) bağışıklık, immün sistemde yer alan hücre ve organlar, antijen, immünoglobinlerin yapıları, işlevleri ve sentezi, antijen-antikor reaksiyonları, sitokinler; kompleman sistemi, aşırı duyarlık reaksiyonları, spesifik bağışıklığın kendiliğinden ve yapay olarak kazanılması, aktif bağışıklık ve aşılar, pasif bağışıklık, tolerans ve otoimmünite.

 • Farmasötik Kimya I

Farmasötik Kimya tanımı, tarihçesi, ilaçların fizikokimyasal ve yapısal özelliklerinin aktivite üzerine etkileri, ilaç-reseptör etkileşmeleri, ilaçların metabolizma reaksiyonları ve bunun ilaç geliştirme açısından önemi

 • Farmakoloji II

Otonom Sinir Sistemi-, Kardiyovasküler Sistem- ve Endokrin Sistem üzerine etkili ilaçlar, Antirombotikler, Hipolipidemikler hormonlar ve otakoidlerin fizyolojik ve farmakolojik önemleri ile agonistlerinin tedavide kullanımları.

3. Sınıf 2. Yarıyıl
 • Farmakognozi II

Alkaloitlerin tanımı, fiziksel ve kimyasal özellikleri, tanınma reaksiyonları, doğal kaynaklardan izolasyonu, kimyasal yapılarına göre sınıflandırılması, elde edildiği doğal kaynaklar ve bunların etkileri ve tedavide kullanılışları.

 • Farmasötik Teknoloji II

Farmasötik Teknoloji II dersi, eczacılık teknolojisinin kapsamında yer alan ilaç şekilleri, hazırlanmaları, kontrolleri ve uygulama yolları konularından izotonik çözeltiler, damlalar, steril alan tasarımı, sterilizasyon, ambalaj malzemeleri, ilaçlarda geçimsizlik, GMP ve kalite güvence konularını içermektedir.

 • Farmasötik Kimya II

Parasempatomimetikler, Parasempatolitikler, Sempatomimetikler, Adrenolitik ilaçlar, Santral etkili sempatolitikler, ACE inhibitörü antihipertansifler, Antianginal ilaçlar, Kalsiyum kanal blokörleri, Organik nitratlar, Antiaritmikler, Antihiperlipidemikler, Antikoagülanlar, Diüretikler, Antiparkinsonlar, İskelet kaslarını gevşetici ilaçlar, Mide barsak sistemine etkili ilaçlar, Nöroleptik ilaçlar, Trankilizanlar, Antidepresanlar, Analeptikler

 • Farmakoloji III

Santral sinir sistemi ilaçları, bakteriyel ve viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar, genel anestezide kullanılan ilaçlar, narkotik ve narkotik olmayan analjezik ilaçlar

 • Eczacılıkta Bilgisayar Uygulamaları

Bu ders kapsamında, bilgisayar temel kavramları ile donanım ve yazılımların yanında, internet ve eczacılık açısından önemli bazı programlarının kullanımı hakkında genel bilgi verilmektedir.

 • Kozmetoloji

Kozmetik ürünler ile ilgili yasalar çerçevesinde üretim, ham madde ve yardımcı maddeler, ürün tipleri ve özellikleri, dikkat edilecek hususlar, saklama şartları, stabilite ve kozmetik ürünlerde yapılan testlerle ilgili bilgilerin aktarılması.

4. Sınıf 1. Yarıyıl
 • Farmakognozi III

Uçucu yağlar, terpenik bileşikler, reçineler, balsamlar ve katranların kimyasal yapıları, droglardan elde ediliş yöntemleri, teşhisleri, bunları taşıyan doğal kaynaklar, etkileri ve başlıca kullanım alanları.

 • Farmasötik Teknoloji III

Farmasötik Teknoloji III dersi kapsamında toz preparatlar ve mikromeritik, granül, tabletler, tabletlerin kaplanması, mikropelletler, uzun etkili preparatlar ve modern terapötik sistemler, etkin madde ve ürün stabilitesi, stabilite regülasyonları, reaksiyon kinetiği, veteriner ve zırai ilaçlar yer almaktadır.

 • Klinik Biokimya

Program Klinik Biokimya’nın temel konularına teorik bir giriş sağlar ve metabolik bozuklukların etiyolojisi, belirtileri, tedavileri yanında önemli makromoleküller ile ilgili kalıtsal hastalıklar incelenir.

 • Farmasötik Kimya III

Antihistaminik ilaçlar, ülser tedavisi,  antidiabetik ve  steroidal ilaçlar,  tiroid hormonları ve antitiroid ilaçlar,  osteoporoz, analjezik, antitussif  ilaçlar, prostaglandinler,gut ve migren ilaçları  ve vitaminler ile ilgili bilgiler.

 • Farmakoterapi I

Farmakoterapinin Temel Prensipleri, Solunum yolları hastalıkları; Gastrointestinal hastalıklar; Ürolojik hastalıklar; Dermatolojik hastalıklar; Jinekolojik ve Obstetrik hastalıklar; Hematolojik Hastalıklar; Beslenme Bozuklukları ve Tedavisi.

 • Eczacılık İşletmeciliği

İşletmenin tanımı, işletme fonksiyonları, yönetim ve yönetici kavramaları, bir eczane olarak eczaneler, İlaç tedarik zinciri, finansal tablolar, harcama, gider ve gelir kavramları, finansal tablo analizi, nakit akışı tablosu, stok kartı, maliyetleme yöntemleri, eczanelerde stok yönetimi, ilaç üreticisi şirketler, planlama ve bütçe, araştırma ve geliştirme harcamaları, yatırım kararları

 • Tıbbi İlk Yardım

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, olay yerinde, tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan girişimler

4. Sınıf 2. Yarıyıl
 • Fitoterapi

Bitkilerlerle tedavi. Bitkilerle tedavinin uygulama şekilleri ve esasları, bitkisel ilaç, tıbbi çaylar, homeopati, aromaterapi. Çeşitli rahatsızlıklarda kullanılan fitoterapötikler.

 • Biyofarmasötik Farmakokinetik

Çözünme hızı, in vitro çözünme hızı testleri, farmasötik dozaj şekillerinden ilaçların çözünme hızını etkileyen faktörler, ilaç absorpsiyon mekanizmaları, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik ile ilgili temel kavramlar, yasal düzenlemeler ve kılavuzlar, parenteral ve oral dozaj şekilleri uygulamalarına ait farmakokinetik parametrelerin hesaplanması, in vitro ve in vivo korelasyon konuları yer almaktadır.

 • Farmasötik Biyoteknoloji

Rekombinant DNA teknolojisi, ve genlerin prokaryot ve ökaryotik hücrelerde ekspresyonu, Rekombinant biyofarmasötikler I: monoklonal antikorlar, aşılar ve adjuvanlar, Sitokinler), Hücre Kültürü, Fermentasyon Teknolojisi, Rekombinant Biyofarmasötikler II : İnsulin, terapötik hormonlar, terapötik enzimler ve pıhtılaşma faktörleri, Proteinlerin yapısı, özellikleri, Protein yapısındaki bir biyofarmasötiğin saflaştırılması ve müstahzar haline getirilmesi: Ültrafiltrasyon-Kromatografi ile ileri saflaştırma, Peptit ve proteinlerin degredasyonu ve fiziksel stabiliteleri, Peptit ve proteinlerin parenteral formülasyonları, Peptit ve proteinlerin oral formülasyonları, Peptit ve proteinlerin hedeflendirilmeleri Biyoteknolojik ilaçlarda etik, güvenlik ve patent, Peptit ve proteinlerin yeni terapötik sistemlerle uygulanmaları, aşı salım sistemleri ve bitkisel biyofarmasötikler (Bitki ve doku kültürü tarihçesi, sekonder metabolitler ve elde edilişleri) konularını içerir.

 • Eczacılık Mevzuatı ve Etik

Kanun, Yönetmelik ve Tüzükler, Kalite ve Akreditasyon Milli Konseyi Çalışma Esasları, Kontrole Tabi ve Kırmızı Reçete Kapsamı, Türk Eczacılar Birliği  ve Ecza odaları Teşkilat, Çalışma Usul ve Esasları, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü, Kodeksler, Etik Kavramı ve Tanımı, Meslek Etiği, Eczacılık Etiği, İyi Eczacılık Uygulamaları konularını içerir.

 • Radyofarmasi

Radyofarmasi ve radyofarmasötiklerin tanımlanması, ideal radyofarmasötiğin taşıması gereken özellikler, radyofarmasötik dozaj şekilleri ve hazırlanmaları, radyokimyasal saflık konularını içermektedir.

 • Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi

Eczacılığın kökenleri, çağlara göre eczacılığın gelişmesi, Türklerde eczacılık, eczacılık mesleğine hizmet etmiş ünlü eczacılar, tedavide çığır açan  ilaçların keşfi, Türkiye’de ilaç endüstrisinin tarihi, Deontoloji kavramı, deontoloji kurallarının tarihi ve gelişmesi

 • Farmasötik Toksikoloji

Toksikolojiye giriş ve temel kavramlar, toksik maddelerin absorbsiyon, dağılım, atılım ve metabolizması, toksik etki mekanizmaları, akut zehirlenmelerde ilk yardım ve alınması gerekli önlemler, sistematik toksikolojik analiz, çeşitli ksenobiyotiklerin toksisitesi.

 • Farmasötik Kimya IV

Antibakteiryel ilaçlar, Sülfonamidler, Antimikobakteriyel ilaçlar, Beta-laktam antibiyotikler, Penisilinler, Beta-Laktamaz inhibitörleri, Sefalosporinler,  Karbapenemler, Monobaktamlar, Protein sentez inhibitörleri, DNA-jiraz inhibitörleri, Antifungal ilaçlar, Antiviral ilaçlar, Antikanser ilaçlar.

 • Farmakoterapi II

Epilepsi Tedavisinde Klinik Yaklaşımlar, Alerjik Rinit, Otitis media, Farenjit, Sinuzit ve Tedavisi, Migren, Diğer Tip Başağrıları ve Tedavisi, Neoplastik Hastalıklar ve Tedavisi, Fungal İnfeksiyonlar ve Tedavisi, Antibiyotiklerle Tedavide Akılcı İlaç Seçimi, Psikiyatrik Rahatsızlıklar I (Depresyon, Anksiyete, Uyku Bozuklukları) ve Tedavisi, Soğuk Algınlığı Tedavisi, Antitussif ve Ekspektoran İlaçlar, Romatizmal Hastalıklar ve Tedavisi, Osteoporoz ve Tedavisi, Anemi ve Tedavisi, Çocuklarda Sık Rastlanılan Hastalıklar (Dikkat eksikliği, Enurezis nokturna, Ateş, Ağrı, Enfeksiyon)

 • Farmasötik Bakım

Farmasötik bakımın temel prensipleri, astım, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların ve çeşitli enfeksiyöz hastalıkların ve infestasyonların tedavisinin izlenmesi,bu hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan komplikasyonların önlenmesi ya da minimize edilmesi için kullanılan farmakolojik ve non-farmakolojik tedavi ve takip yöntemleri

 • İlaç Mühendisliği

İlaç Mühendisliği Temel İşlemler, Elektroteknik/Mekatronik, İlaç Endüstrisinde Proses ve Analitik Teknolojileri, QbD ve uygulamalarına ait bazı örnekler, İlaç Analizlerinde mühendislik açısından yaklaşım, Kalite Yönetimi ve Sistemleri konularını içermektedir.

5. Sınıf 1. Yarıyıl
 • Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Drogları
 • Narkotik, Halusinojenik, Zehirli Bitkiler ve Mantarlar

Bitkilerde ve mantarlarda bulunan narkotik, halusinojenik ve zehirli bileşiklerin kimyasal yapısı, tanınması (renk reaksiyonları ve İTK), farmakolojik etkileri. Bitki ve mantar zehirlenmelerinin sınıflandırılması, zehirlenme belirtileri, etki mekanizmaları, tedavisi. Türkiye?de yetişen zehirli bitki ve mantar türleri.

 • Medikal Ve Biyomedikal Cihaz ve Ürünler

Dersin içeriğinde, Tıbbi malzeme ve ürünler ile ilgili yönetmelik, eczanelerde bulunan tıbbi malzemeler, hastanelerde bulundurulan tıbbi ürünler, sağlık aksesuarları, girişimsel cerrahi ürünleri (örn. Stentler), tıbbi ürünlerin üretim ve kalite kontrolü, cerrahi malzemeler ve kalite kontrolü konuları yer almaktadır.

 • İlaçta Patent

İlaçta patent temel kavramlar, ilaçta patentin önemi, dünyada ve Türkiye de patent korumasının tarihçesi, patent konusunda uluslararası antlaşmalar, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent dosyaları, patent başvurularının hazırlanması, uluslararası patent başvuruları ve örnekler, uluslar arası patent bilgi kaynakları ile patent başvurusu, araştırma ve inceleme raporları dersin içeriğinde yer almaktadır.

 • İlaçların Ruhsatlandırılması

İlaçların ruhsatlandırmasında amaç, kapsam ve tanımlar, ilaç ruhsat başvurusunda sunulması gereken dokümanlar, kısaltılmış ruhsat başvuruları, Avrupa Birliğinde ilaç ruhsatlandırılması, Ruhsatlandırma akış şeması, CTD dosyasının içeriği ve hazırlanmasındaki kriterler, modül 1-3 içeriği ve dokümantasyon, ara ürünlerin tanımı, ara ürün dosyası içeriği ve hazırlanma prosedürü konularını içermektedir.

 • Bitirme Projesi I

Danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenen eczacılık alanı içerisinde yer alan konular.

 • Türkiyenin Bitkisel Drog Kaynakları

Türkiye için önemli tıbbi bitkiler, bunlardan elde edilen droglar, üzerlerinde yapılan kimyasal ve farmakolojik araştırmalar ve bunların Türkiye açısından değerlendirilme olanakları.

 • Antibiyotiklerin ve Antimikrobik Maddelerin Akılcı Kullanımı

Bu ders kapsamında antibiyotikler, antiseptik ve dezenfektan maddeler ve bunların etki ve direnç mekanizmaları, etkinliklerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve kriterleri ile bu maddelerin doğru şekilde kullanım ilkeleri anlatılmaktadır.

 • İnfeksiyon Hastalıkları ve Etkenleri

Çeşitli infeksiyon hastalıkları ve bunların etkenlerinin etiyolojisi, epidemiyolojisi, patogenezi, tanısı, tedavisi, korunma ve kontrolü anlatılmaktadır.

 • Halk Arasında Kullanılan Bitkilerin Anatomik Özellikleri
 • Klinik Toksikoloji

İlaçlar, bağımlılık yapan maddeler, evlerde kullanılan kimyasallar, alkoller, ağır metaller, pestisidler ile meydana gelen akut zehirlenmeler ve ilk yardım yaklaşımları.

 • Klinik Eczacılık

Klinik eczacılığın tanımı ve öneminin kavranması, klinik eczacının rolü ve görevlerinin tanımlanması, temel/ klinik farmakokinetik kavramların öğrenilmesi ve ilgili matematiksel parametrelerin hesaplanması, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik kavramlarının öğrenilmesi, klinik biyokimya verilerinin değerlendirilmesi, özel hasta gruplarında (geriatrik, pediatrik, karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar) ilaç farmakokinetiği ve ilaç kullanımının değerlendirilmesi, ilaç düzeylerinin izlenmesi (TDM),  sıvı-elektrolit dengesizliklerinin ve asit-baz dengesi bozukluklarının ilaç tedavisi açısından değerlendirilmesi, onkoloji eczacılığı ve hastanede kullanıma yönelik parenteral solüsyonların hazırlanmasının öğrenilmesi ile ilaç etkileşimlerinin,  ilaca ait yan ve advers etkilerinin değerlendirilmesi ve hastanede kliniklerde yapılacak klinik eczacılık pratikleri yer almaktadır.

 • Medisinal Kimyada Uygulamalar

İlaç hammaddesi geliştirme, Önder bileşiklerde modifikasyonlar, Akılcı ilaç tasarımı, ACE inhibitörü ilaçların geliştirilme aşamaları, Yapı-aktivite ilişkileri, Biyoizosterizm, H2-reseptör blokörlerinin geliştirilmesi, Sumatriptan geliştirilmesi, Oksamnikin geliştirilmesi, Oseltamivir geliştirilmesi

 • İlaç Etkileşimleri
 • İleri İngilizce

Eczacılık mesleği ile ilgili İngilizce yayınların anlaşılıp, yorumlanabilmesi için gerekli temel İngilizce alt yapısı.

 • Bilimsel Araştırma ve Literatür Tarama

Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri, tez yazım kuralları, bilimde etik kurallar.

 • Kozmesötikler

Etkin madde içeren ve yarı ilaç kabul edilen, derinin ve türevlerinin yapı ve fonksiyonları üzerinde etki göstererek klasik kozmetiklerden ayrılan kozmesötiklerin hazırlanması, geliştirme ve optimizasyon işlemleri, ürünlerin kalite kontrol ve güvencesinin sağlanması, deriye uygunluklarının incelenmesi ve etkinlik testleri hakkında bilgiler içeren ders programı.

 • Adli Toksikolojye Giriş

Adli vakalarda toksikolojik analiz için örneklerin seçimi, zehirlerin izolasyonu, zehirlerin kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri, sıklıkla rastlanılan zehirlenmeler.

 • Gıda Toksikolojisi

Gıdalarda toksik etki potansiyeli olan doğal bileşenler ve etkileri; üretim, hazırlama ve saklama koşullarına bağlı olarak oluşan toksik maddeler ve etkileri; risk grupları ve gıda alerjisi; gıda katkı maddeleri ve kontaminantların toksikolojik açıdan risk değerlendirmesi; ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemeler.

 • Staj I

Serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde, ilaç endüstrisinde ve eczacılık ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim süresince aldığı bilgileri kullanarak pratik çalışma yapar.

 • Davranış Bilimleri

İşletme içinde kişiler ve grupların davranışlarının temellerini irdelemektedir.

 • İlaç Endüstrisinde Kalite Kontrol Analizleri, Yöntem Geliştirme ve Validasyonu

Kalite Kontrol, Yöntem Geliştirme ve Validasyon

 •  Türkiyenin Biyolojik Zenginliği ve Önemli Tıbbi Bitki Alanları

Türkiye florası, Türkiye florasının fitocoğrafik bölgeleri, önemli tıbbi bitki içeren önemli Bitki Alanları, Türkiye’nin korunması gereken alanları, tehdit altında bulunan önemli tıbbi bitkiler

 • Ekonomik Bitkiler
 • İlaçların Tanınması ve Spektral Özellikleri

Ultraviyole ve infrared spektrometrisinin farmasötik bileşiklerin yapılarının aydınlatılmasında uygulanması, Raman spektroskopisi ve uygulamaları, Nüklear Magnetik rezonans spektroskopisi ve uygulanması, Kütle spektroskopisi uygulamaları

 • Arı Ürünleri, Bitkiler ve Sağlığımız

Arıların çiçekli bitkilerin üreme aracı olan polen ve nektardan elde ettikleri bal, propolis ve polenin insan sağlığı üzerinde birçok olumlu veya olumsuz etkileri vardır. Bu derste polen, bal ve propolis elde etmek için arıların tercih ettiği bitkiler, polen çeşitleri, preparat hazırlama yöntemleri, familyaların karakteristik polen şekilleri ve allerjen polenler anlatılacaktır.

 • Eczacılık Hizmetlerinde Mikrobiyoloji

Mikrobiyolojiye Giriş, Toplumda sık görülen bakteriyel infeksiyonlar, Toplumda sık görülen viral infeksiyonlar, Toplumda sık görülen mantar infeksiyonları, Toplumda sık görülen parazit infeksiyonları, Aşılar ve aşı takvimi, Alerji, Mikrobiyolojik laboratuvar testleri ve yorumlanması, İmmün sistemi baskılanmış kişilerde görülen fırsatçı infeksiyonlar, Akılcı antibiyotik kullanımı, Genel değerlendirme.

 • Endüstri Eczacılığı

Endüstride çalışma alanını seçecek olan eczacıya, bu alanların gereklilikleri, ruhsat, üretim, pazarlama ve Ar-Ge departmanlarının görev ve sorumlulukları konuları ele alınacaktır. Ayrıca Ar-Ge de iş planın oluşturma, süreç yönetimi ve proje odaklı Ar-Ge omabilme konuları da işlenecektir. Bilgilerin pekişmesi için ilaç endüstrisine ziyaretlerler de yapılacaktır. Ayrıca kendini ifade etme ve sunum teknolojileri konularında da bilgi verilecektir.

 • İlaç Güvenliliği ve Farmakovijilans

Türkiye’de ve Dünyada ilaç güvenliliğinin önemi ve farmakovijilansla ilgili regülasyonlar ve uygulamalar

 • Nanofarmasötikler

Nanofarmasötikler dersinin içeriğinde, nanfarmasötiklerin hazırlanmasında kullanılan polimerler, nanopartiküller, nanodendrimerler, nanolipozomlar, katı lipit nanopartiküller, nanojeller, nanoemülsiyonlar, miseller, nanokristaller, nanotüpler, polimer ilaç ve polimer protein konjugatlar ve nanoaygıtlara ait temel konular yer almaktadır. Ayrıca nanofarmasötiklerin farklı uygulama bölgelerine ve alanlarına ait in vivo uygulamaları, hedeflendirilmeleri irdelenecektir.

 • Yönetim Becerileri

İnsan hayatının Kariyer, Sağlık, Parasal, İlişkiler, Kişisel, Zamanını iyi değerlendirme, Topluma katkı yönünde var olan 7 vizyon alanında her 2 yılda bir yapması gereken amaç belirlemesi, vizyon ve misyon çalışmaları hakkında bilgi verilmesi ve yönlendirme çalışmalarını kapsayan derstir. Derste iletişim, takım, zaman, stres yönetimi, değişim, liderlik, motivasyon, nesiller arası farklılıklar ve iş hayatı ve 21.yüzyıl eczacısı konuları ayrıntılı olarak irdelenecektir.

 • Eczanelerde Bitkilerin Güvenli Kullanımı

Eczanelerde satılan bitkisel ürünlerde yer alan bitkilerin sistematik yönden tanınması, bitkisel preparatlarda bulunan ve gerek Türkiye’de yetişen gerekse ülkemizde yetişmeyen yabancı bitkilerin iç ve dış morfolojik özelliklerinin incelenmesi

 

5. Sınıf 2. Yarıyıl

 • Staj II

Serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde, ilaç endüstrisinde ve eczacılık ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim süresince aldığı bilgileri kullanarak pratik çalışma yapar.

 • Bitirme Projesi II

Danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenen eczacılık alanı içerisinde yer alan konular.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eczacila/public_html/wp-content/themes/poyraz/parts/singleslider.php on line 17
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ