Eczacilar.net

Eczacılık, Eczacılık Hakkında

Eczacılık, Eczacılık Hakkında

Eczacılık, Eczacılık Hakkında, Eczacılık Mesleği, Eczacılık Öğrencileri….

Eczacılık hakkında Mehmet Domaç’ın yazısını sizlerle paylaşıyoruz.

-Eczacılığın geleceği-

Küreselleşme ve iletişim alanındaki gelişmeler sınırları giderek artan bir hızla azaltmaktadır. Bu nedenle, bir ülkede gerçekleştirilen uygulamalar en kısa süre içerisinde diğer ülkelerdeki uygulamaları da etkiler hale gelmektedir. Mesleğimizin eğilimlerini özümsemek için, hepimizin eczacılık alanında doğru bir uluslararası kültür elde edebilmemiz gerekmektedir. FIP Eski Başkanı Jean Parrot’un da ifade ettiği gibi; “Hastalıklar sınır tanımaz, bu nedenle tıp ve eczacılık da sınır tanımayan bir yapıya sahip olmalıdır”.

Bu dosya, eczacılık mesleğinin çok çeşitli kısımlarında varolan eğilimleri siz değerli meslektaşlarımızla paylaşma amacı taşıyor. Bulaşıcı hastalıklara karşı mücadeleden, eczacılık eğitimine, beyin göçü sorunundan eczacı işgücü ile ilgili verilere ve ilaç alanındaki yeni buluşlara kadar çok çeşitli konularda yapılan sunumların raportörler tarafından kaleme alındığı bölümlerden oluşuyor.

Yeni tedaviler eczacılara yeni beceriler geliştirme ve eczacılık hizmetlerini arttırma yükümlülüğü ve şansı getiriyor. Gen tedavisi, bu alanlardan bir tanesi. Ancak eczacılar, gen tedavisi ürünlerinin dağıtılması için kendilerine otomatik olarak sorumluluk verileceğini varsayamazlar. Pek çok DNA ve virüs ürünleri geleneksel olarak “ilaç” olarak tanımlanmıyor. Bu nedenle diğer sağlık bakım uzmanları bunların dağıtımı ve klinik kullanımı ile ilgili olarak sorumluluk alma potansiyeline sahip. Bu da eczacıların kendi rollerini korumak için savaşması gerektiğini gösteriyor. Diğer yandan hastalık temel sebeplerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması konusunda yasal düzenlemelerle birlikte sürdürülebilir politikalara yatırım yapmak gerekiyor. Eczacıların toplum sağlığında uzun zamandır, direk hasta temas ve ilgisi, gerekli ilaçlara erişimi sağlayarak bağışıklığa katkı, ilaç geri dönüşümü ve dezavantajlı guruplara bilgi sağlama şeklinde önemli etkileri var. Eczacıların toplum sağlığı ile ilgili konulara daha fazla dikkat etmeli ve dolayısıyla daha fazla dikkat çekmelidir. İşte bu dosya, dünya örneklerini önümüze koyuyor ve yeni bir yol haritası çıkartmayı kolaylaştırmaya hizmet ediyor.

Hastalıklar Sınır Tanımaz, Tıp ve Eczacılık da Öyle Olmalıdır

Jean Parrot’a göre Uluslararası Eczacılık Federasyonu dünya çapındaki eczacıların temsil edilmesine yönelik olarak ciddi ilerleme kaydetmiştir. Kongre’nin açılış oturumunda FIP Başkanı olarak veda konuşmasını yapan Parrot, FIP konseyinin geniş kapsamlı temsilinin, yeni birliklerin katılımı ile güçlendiğini ve FIP’in günümüzde 80’i aşkın ülkeden 120 üyesi bulunduğunu ifade etmiştir. Parrot; “Mesleğimizi küresel ölçekli ve gelecekte karşılaşacağımız zorluklara karşı hazırlamak için, bir federasyon olarak vereceğimiz kararlarla ilgili olarak olabildiğince çok sayıda ülkenin temsilcilerine danışmamız zorunludur.” şeklinde konuşmuştur.

Bay Parrot, FIP’in eczacılığı ve eczacılık bilimlerini dünya çapında temsil etme ve gelişmesini sağlama konusundaki amacı ile ilgili olarak kongreyi uyarmıştır. Bu, FIP’in, ilaç hazırlama ve toptan dağıtım ile ilgili faaliyetleri göz ardı etmeksizin, araştırmadan hasta kullanımına kadar tıpla ilgili tüm konulara karşı ciddi ilgi göstermesi anlamına
gelmektedir. Her durumda eczacılar, dünya üzerinde bulunan her yerde yüksek kaliteli ilaçların dağıtımının ve kullanımının sağlanması için kendilerine uygulamak zorunda oldukları gereklilikleri ve güvenli prosedürlerin sağlanması ile ilgili kişilerin mesleki becerilerini sorgulamak durumundadırlar.

Hükümet dışı bir kurum olarak FIP’in hedefi, uluslararası kurumlarla olan ilişkilerini geliştirmek ve arttırmaktır. Parrot’a göre, FIP’in WHO ile işbirliğinin güçlendirilmesi bir öncelik olmuştur. Bu, FIP üyelerinin çok sayıdaki WHO çalışma grubu ile entegrasyonu sayesinde elde edilmiştir. Bu çalışma grupların FIP üyeleri genellikle, dünya çapındaki hastaların ihtiyaçlarının karşılanması için eczacılık hizmetlerinin uygulanması ile ilgili politikaların dahil edilmesinden sorumlu olmuşlardır.

Bay Parrot konuşmasında 6. Entegre FIP/ WHO Forumu olan Afrika Eczacılık Forumu’nun kuruluş toplantısını organize etmiş olmaktan duyduğu gururu dile getirmiştir. Artık FIP tüm kıtalarda bu entegre FIP/WHO inisiyatiflerini yürürlüğe koyabilecektir ve WHO’nun alan ortaklarından biri olarak kendisini konumlandırabilecektir. Parrot konuşmasına şöyle devam etmiştir; “Forumlar bize son derece değerli platformlar elde etme olanağını tanımaktadır. Bu sayede hedeflenen topluluklara adapte edilen koordine sağlık politikalarının uygulanmasına eczacılar tarafından sağlanacak olan katkıların değer ve miktarını geliştirmemiz ve bu konu üzerine odaklanmamız mümkün olabilmektedir. Eczacılar ve bu forumların yönetim kurullarının üyeleri bu konumlandırmanın ortaya koyduğu potansiyelin farkında olmalıdırlar ve bu potansiyeli yerel toplumların ve mesleğimizin faydalanmasına yönelik olarak, bir bütün halinde algılamalı ve keşfetmelidirler.

Bu forumlar, eczacıların ve forumların yönetim kurulları üyelerinin WHO ofisleri ile olan ilişkisini güçlendirmenin yanı sıra FIP yapıları ile daha iyi bütünleşmenin de sağlanmasına aracı olmalıdırlar”. Sağlık alanında faaliyet gösteren tüm meslekler için bir öncelik olması gereken şey, disiplinlerarası inisiyatiflerin ve hasta merkezli protokollerin oluşturulmasıdır. Bu protokoller ve inisiyatiflerde her mesleğin uzmanlık alanı diğerinin devamlılığının
sağlanmasına etkili olmalıdır. Bu nedenle, hastanede sağlanan sağlık bakımının toplumda sağlanan sağlık bakımı ile bağlantılandırılması gerekmektedir. Toplum ve hastane arasındaki ilişkinin eksikliği uyumsuzluğa ve kayıplara neden olmaktadır. Bu boşluk genellikle sağlık hizmetlerinin kalitesine olumsuz etki yapmaktadır ve hastaların
iyileşmemesine neden olabilmektedir.

İşgücü ile ilgili hususlar

Küresel eczacılık işgücü ile ilgili olarak FIP, 2006 Dünya Sağlık Günü’nde belirtilmiş olan verilere tamamlayıcı katkı sağlayan son derece önemli bir çalışmanın hazırlanması için ciddi zaman ve emek sarf etmiştir. Her iki kuruluş da gerçek bir demografik zorluk üzerine vurgu yapmıştır. Bu zorluk hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkeler çok daha zorlu ve korkunç koşullarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunlar arasında özellikle sağlık koruma profesyonellerinin ve bu kişilerin istihdamı için gerekli olan yapıların eksikliği ve kolaylıkla tedavi edilebilen hastalıklar nedeni ile milyonlarca kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan ilaç eksikliği sıralanabilir. Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere yapılan “beyin göçü” halihazırda kötü olan durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki öğrenciler mesleki eğitim almak ve bu ülkelerde kalmak için gelişmiş ülkelere gitmektedirler. Gelişmekte olan ülkeler, bu öğrencilerin yurt dışında edindikleri
bilgiden faydalanmak için bu öğrencilerin ülkelerine geri dönmesine yönelik motivasyonu sağlamalı ve bunun için gerekli önlemleri almalıdırlar. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerde yeni eczacılık okullarının açılması bir zorunluluk halini almıştır. Bay Parrot konuyla ilgili olarak sözlerine şöyle devam etmiştir; “Bu sayede öğrenciler kendi ülkelerine dönerek burada çalışma konusunda cesaretlendirileceklerdir. Bir diğer çözüm ise sağlık koruma ile ilgili ihtiyaçlar had safhaya ulaştığında, bu ihtiyaçları işaret edebilecek nitelikteki yeni sağlık koruma uzmanlarının yetiştirilmesidir. Bunun için basit sağlık sorunları ile ilgilenebilecek orta seviyedeki profesyoneller yetiştirilmelidir. Bu kişiler eczacılar ve doktorlar gözetiminde temel sağlık bakım hizmetlerini ifa edebilmelidirler”

Gelişmiş ülkelerdeki eğitimle ilgili olarak Bay Parrot, sağlık profesyonelleri için bu ülkelerde oluşturulmuş olan eğitim sistemlerinin de sınırlar arz ettiğini belirtmiştir ve sözlerine şu şekilde devam etmiştir; “Pek çok durumda, üniversitelerdeki kota sistemi eczacıların, doktorların ve diş hekimlerinin sayılarının azalmasına neden olmaktadır.
Çoğu gelişmiş ülkede artan yaşlı nüfus, sağlık uzmanlarının ve sağlık hizmetlerinin miktarında bir artış talebine neden olacaktır. Halen koruyucu önlemler geliştirmek ve mevcut insan kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlamak durumundayız. Devlet yetkilileri daha fazla sayıda uzmana duyulan ihtiyacın ve bu ihtiyacın son derece baskıcı ve geri dönülemez olduğunun farkına varmalıdırlar. Buna bağlı olarak toplumlar kendilerini bu duruma hazırlamak durumundadırlar”.

Sahte İlaçlar

Sahte ilaçlarla ilgili olarak Bay Parrot, bu noktada mesleğimizin en hassas noktasından etkilendiğini belirtmiştir. ABD’de çok yakın zamanda yayınlanmış olan bir rapora göre 2010 senesi itibari ile, sahte ilaçların tahmini satış rakamı 75 milyar dolara ulaşacaktır. Sahte ilaçlara karşı alınacak olan önlemler eczacıları doğrudan ilgilendirmektedir. Diğer taraftan, eczacılar konu ile ilgili olarak toplumun eğitilmesini sağlayabilirler. Bu sayede herkes konuyla ilgili olarak son derece dikkatli olacaktır ve sadece eczanelerden ilaç satın alacaklardır. Ayrıca sağlık yetkililerini şüpheli ürünlerle ilgili olarak uyaracaklardır. Aynı zamanda, eczacılar, iyi tedarik ve izleme uygulamalarına sadık kalarak ilaçların dağıtımının bütünlüğünü sağlayabilirler.

Bay Parrot, sorunun üstesinden gelinmesi için, WHO tarafından gecikmeksizin tüm paydaşları bir araya toplamış olan uluslar arası bir çalışma grubu oluşturulması gerektiğini belirtmiştir. FIP, halen Avrupa Topluluğu tarafından oluşturulmuş olan sahte ilaçlarla mücadele çalışma grubunun aktif bir üyesi olarak faaliyet göstermektedir.

Bay Parrot konuşmasını bitirirken bu alandaki pek çok FIP inisiyatifinin sahte ilaçlarla ilgili olarak, eczacıların kamu sağlığını korumak ve bütünlüğü sağlamak için gerekli becerilere sahip oldukları ve bu sayede ilaç tedarik zincirinin güvenli bir hale getirilebileceği ile ilgili olarak tüm dünya üzerindeki devlet yetkililerini bilgilendirmeye çalıştıklarını belirtmiştir.

Bay Parrot son olarak; “Sağlık sistemi içerisinde eczacıların rolünün tekamülü sonuç olarak bütün bir hal almıştır” demiştir.

Özet
Eczacılık, Eczacılık Hakkında
Makale Adı
Eczacılık, Eczacılık Hakkında
Açıklama
Eczacılık, Eczacılık Hakkında, Eczacılık Mesleği, Eczacılık Öğrencileri....
Yazar
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/eczacila/public_html/wp-content/themes/poyraz/parts/singleslider.php on line 17
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ